ანგარიშები საზოგადოებრივ სივრცეებზე

ქალაქში საზოგდოებრივი სივრცეების შემცირებას და გაქრობას მნიშვნელოვანი გავლენა აქვს ადგილობრივ თემზე. ქვემოთ მოცემული ანგარიშები სწორედ ამ გავლენებს იკვლევს სხვადასხვა გეოგრაფიულ კონტექსტსა და მამოძრავებელი ძალის შემთხვევაში.

 

Fight for the Public Space: When Personal is Political

Heinrich Boell Foundation South Caucasus

December 29, 2016
 

Morgenstadt City Lab Tbilisi Report 

Morgenstadt City Insights & Tbilisi City Hall

 2016